logo-mini

معرفی پالان دوز

پالان دوز گروهی است متشکل از هنرمندان و ایده پردازان جوان که با انگیزه شکل گیری تحولی نو در زمینه بهره مندی از نمادهای ایرانی ـ اسلامی در شکل گیری جریان های فرهنگی و از سویی بهره مندی آن در فرایندهای تبلیغات و الگو سازی، آموزش، و … در ایران اسلامی که با شعار “هر نهاد یک نماد” (پیوست فرهنگی) کار خود را آغاز نموده است.

ما آمده ایم
نمادهایی جدید خلق کنیم

گواهی ثبت

تقدیرنامه

گواهی فن آور